ติดต่อเจ้าหน้าที่
090-947-0490 ,082-628-5478
Line ID : @dkr5712q

การประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2567

(เลือกได้เพียงหัวข้อเดียว)

วันที่ 20 สิงหาคม 2567
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Workshop I
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Neonatal Resuscitation Program (NRP)"
MC: พว. พ.ต.ต.นพ. ณพล จิตรศรีศักดา

เวลา เรื่อง 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน และทำ Pretest
08.30-09.30 น. Lecture
Lesson 1 Foundation of NRP
Lesson 2 Preparation for resuscitation
Lesson 3 Initial steps
Lesson 4 Positive pressure ventilation
โดย ผศ. นพ.พฤหัส พงษ์มี
09.30-09.45 น. Break
09.45-11.30 น. Practice skills
teamwork, initial steps, positive pressure ventilation
โดย วิทยากรประจำกลุ่ม
11.30-12.00 น. Lecture
Lesson 5 Alternative airways: ET intubation, Laryngeal mask
Lesson 6 Chest compressions
Lesson 7 Medications
โดย ผศ. นพ.พฤหัส พงษ์มี
12.00-13.00 น. LUNCH (60 min)
13.00-14.00 น. Practice skills
Airways management, chest compression, medications
โดย วิทยากรประจำกลุ่ม
14.00-14.30 น. Lecture
Lesson 8 Post-resuscitation care
Lesson 9 Resuscitation& stabilization: preterm infants
Lesson 10 Special considerations
โดย ผศ. นพ.พฤหัส พงษ์มี
14.30-15.45 น. Practice skills
Scenario & debriefing
โดย วิทยากรประจำกลุ่ม
15.45-16.00 น. Post test & answer (coffee break served)
โดย วิทยากรประจำกลุ่ม

รายชื่อวิทยากรประจำกลุ่ม

แพทย์
1.พล. ต.ต.พญ.นาเรศ วงศ์ไพฑูรย์ 2.พ.ต.ต. พญ.กุลภัทร ศรีสมทรัพย์ 3. น.ต.พญ.วาสิตา จิรสกุลเดช
4.น.ต.พญ. นภัส ศรีภิรมย์ 5.อ.พญ.นันท์ธิดา ภัทราประยูร 6.อ.พญ.นณิสตา นพรัตน์
7.อ.พญ.ลลิตวดี ทังสุภูติ 8.ศ.คลินิก พญ.อุไรวรรณ โชติเกียรติ์ 9.อ.พญ.ปุณณาณี วุฒิเกตุ
10.อ.พญ.ณัฐชญาวรีย์ ลิมปิวิลาศ 11.อ.พญ.พีรพร พงศ์ศุภะมงคล 12.ผศ.พญ. จันทนา พันธ์บูรณะ
13.อ.พญ.บูรณี เศวตสุทธิพันธ์ 14.ผศ.พญ.ฉัตร์ฉาย เปรมพันธ์พงษ์ 15.อ.พญ.กรรณิการ์ บูรณวนิช
16.ผศ.พ.ท.นพ.ธานินทร์ พิรุณเนตร 17.ร.ท.หญิง พญ.พีรญา อำนรรฆสรเดช 18.อ.พญ.ภัทราพร เปรมประพันธ์
พยาบาล
1.พว. รัชฏา อนันต์วรปัญญา 2.พว. วรรณี จันทร์มาศ 3.พว.ทัศนีย์ วงศ์เกียรติขจร
4.พว.อุบลวรรณ ชาญวัฒนวิริยะกุล 5.พว.พัชนีนาถ สุขนิรันดร์ 6.พว.ลดาวัลย์ คำบุญเรือง
7.พว. สุภาวดี เจ้ยชุม

Workshop II
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Non-invasive ventilation"

เวลา เรื่อง วิทยากร
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-10.00 น. บรรยาย Non-invasive ventilation ผศ.นพ.สันติ ปุณณะหิตานนท์
10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15-11.15 น. บรรยาย Nursing care for NIV neonates พว.น้ำทิพย์ ทองสว่าง
11.15-12.15 น. Workshop วิทยากรกลุ่ม
12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-14.15 น. Workshop วิทยากรกลุ่ม
14.15-14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30-15.30 น. Case discussion พ.อ. รศ.นพ.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ
อ.พญ. วลัยพร บวรกิติวงศ์
พว.น้ำทิพย์ ทองสว่าง
15.30-16.00 น. ถามตอบ วิทยากรทุกท่าน

ตารางอบรมภาคปฏิบัติ

กลุ่ม A กลุ่ม B
Station A
CPAP, nHFOV
สถานที่
ผศ. พญ.สุภาภรณ์ ดิสนีเวทย์
สถานที่
รศ. พญ.ศริยา ประจักษ์ธรรม
Station B
NIPPV, Bi-level CPAP
สถานที่
รศ. พญ.วรางค์ทิพย์ คูวุฒยากร
สถานที่
ผศ.พญ.กรรณิการ์ วงศ์ภาวิทย์
Station C
NHT
สถานที่
อ. พญ.อนงค์นาถ ศิริทรัพย์
สถานที่
ผศ. พญ.ปิติพร ศิริพัฒนพิพงษ์
Station D
Nursing care
สถานที่
พว.วีรวรรณ ศรีพรหมคุณ
สถานที่
พว.ชื่นจิตต์ ก๋อยสุวรรณ

Workshop III
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Breastfeeding : abnormal infant behaviors at the breast"
Workshop นี้เหมาะสำหรับ พยาบาลและแพทย์ ผู้ดูแลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีความรู้และทักษะ เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำและช่วยมารดาที่ลูกมีปัญหาในการได้รับนมแม่ ตลอดจนการประเมินปัญหาและแก้ปัญหาที่พบบ่อยในลูกที่เลี้ยงด้วยนมแม่

เวลา เรื่อง วิทยากร
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.30 น. - กายวิภาคศาสตร์ของเต้านม
- กลไกการดูดนมแม่
- การบีบน้ำนมด้วยมือ
- การปั๊มนม
ศ. ดร. วีณา จีระแพทย์
09.30 - 10.15 น. ท่าอุ้มดูดนม ทารกเดี่ยวและทารกแฝด ศ. เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
พว. พิกุล ขำศรีบุศ
นางมัญชิษฐา สรณวิช
10.15- 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 น. การฝึกปฏิบัติ แบ่ง 3 ฐาน (ฐานละประมาณ 25 นาที)
ฐานที่ 1 การบีบน้ำนมด้วยมือ

ฐานที่ 2. ท่าอุ้มดูดนมท่าแม่นั่ง ทารกแฝดและทารกเดี่ยว

ฐานที่ 3. ท่าอุ้มดูดนมท่าแม่นอน ทารกเดี่ยวและแฝด

ศ. ดร. วีณา จีระแพทย์
พว. พิกุล ขำศรีบุศ
พว. ปาริชาติ ดำรงรักษ์
ศ. นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
นางมัญชิษฐา สรณวิช
นางสาวพจนา ศิริวรรณ
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. ปัญหาทารกมีพฤติกรรมผิดปกติเมื่อเข้าเต้า
- Inadequate breast milk intake
- Breast refusal
- Tongue-tie
- Short and long nursing sessions
- Sleepy baby
- Fussy baby
ศ. นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
ศ. ดร. วีณา จีระแพทย์
พว. พิกุล ขำศรีบุศ
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.00 น. ปัญหาที่พบบ่อยในทารก (ต่อ)
- Breast milk oversupply
- Foremilk/hindmilk imbalance
ศ. นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
ศ. ดร. วีณา จีระแพทย์
พว. พิกุล ขำศรีบุศ
16:00 - 16:30 น. คำถามและคำตอบ

หมายเหตุ: ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ทั้ง 3 เรื่อง จะได้รับคะแนนหน่วยกิตไม่เท่ากัน ตามหลักเกณฑ์ของสภาพยาบาลกำหนด

 
 

Copyright © 2012 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย