ติดต่อเจ้าหน้าที่

085-292-9444, 083-890-9888

  • หน้าแรก
  • การประชุมวิชาการ
  • Workshop
  • การเดินทาง
  • ลงทะเบียน
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2560

(เลือกได้เพียงหัวข้อเดียว)

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Workshop I
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Neonatal Resuscitation Program (NRP)"
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

เวลา เรื่อง วิทยากร
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-09.00 น. ทำ Pre-test
09.00-10.00 น. Lecture
Lesson 1 Foundation of NRP
Lesson 2 Preparation for resuscitation
Lesson 3 Initial steps
Lesson 4 Positive pressure ventilation
ผศ. พญ. อัญชลี ลิ้มรังสิกุล
10.00-10.20 น. รับประทานอาหารว่าง
10.20-11.10 น. Practice skills
teamwork, initial steps, positive pressure ventilation
วิทยากรประจำกลุ่ม
11.10-11.40 น. Lecture
Lesson 5 Alternative airways: ET intubation, Laryngeal mask
Lesson 6 Chest compressions
ผศ. พญ. อัญชลี ลิ้มรังสิกุล
11.40-12.20 น. Practical skills
airways management, chest compression
วิทยากรประจำกลุ่ม
12.20-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. Lecture
Lesson 7 Medications
Lesson 8 Post-resuscitation care
Lesson 9 Resuscitation& stabilization – preterm infants
ผศ. พญ. อัญชลี ลิ้มรังสิกุล
14.00-14.40 น. Practical skills วิทยากรประจำกลุ่ม
14.40-15.00 น. Lecture
Lesson 10 Special considerations
ผศ. พญ. อัญชลี ลิ้มรังสิกุล
15.00-15.40 น. Practical skills - Scenario & debriefing วิทยากรประจำกลุ่ม
15.40-16.10 น. Post test & answer (coffee break served) ผศ. พญ. อัญชลี ลิ้มรังสิกุล

Workshop II
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Neonatal High Frequency Ventilation"
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

เวลา เรื่อง วิทยากร
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.00 น. บรรยาย Neonatal High Frequency Ventilation ผศ.นพ.สันติ ปุณณะหิตานนท์
10.00-10.30 น. บรรยาย Nursing care for mechanically ventilated neonates พว.น้ำทิพย์ ทองสว่าง
10.30-11.00 น. รับประทานอาหารว่าง
11.00-12.00 น. เข้า Station I (ดูตาราง)
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. เข้า Station II (ดูตาราง)
14.00-15.00 น. Case discussion ผศ.พญ.จรรยา จิระประดิษฐา
รศ.พญ.รัชฎา กิจสมมารถ
15.00-15.30 น. Post-test and wrap up ผศ.นพ.สันติ ปุณณะหิตานนท์

เวลา Show case HFV
Nursing care
for HFV
Babylog
VN 500
SensorMedics
 + Fabian
SLE 5000
  อ.พญ.จินตกานต์ เกษมศรี ณ อยุธยา
อ.นพ.พฤหัส พงษ์มี
รศ.พญ.โสภาพรรณ เงินฉ่ำ
ผศ.พญ.วิไลพร เตชะสาธิต
ผศ.พ.ท.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ
ผศ.พญ.วรางทิพย์ คูวุฒยากร
พว.วีระวรรณ ศรีพรหมคุณ
พว.ชื่นจิตต์ ก๋อยสุวรรณ
11.00-11.30 A1, A2 B1, B2 C1, C2 D1, D2
11.30-12.00 D1, D2 A1, A2 B1, B2 C1, C2
13.00-13.30 C1, C2 D1, D2 A1, A2 B1, B2
13.30-14.00 B1, B2 C1, C2 D1, D2 A1, A2

การสอนของแต่ละ station
1. แบ่งเป็น 4 Station ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ 3 และ nursing care 1 station
    1.1 Babylog VN 500
    1.2 SensorMedics + Fabian
    1.3 SLE 5000
    1.4 Nursing care for HFV: การ suction, Humidity น้ำใน tubing system, การดูแล diaphragm ของ Sensormedics, Circuits
2. วิทยากร: แต่ละ station มีวิทยากร 2 ท่าน สอนเหมือนกัน คู่ขนานกันไป ไม่ต้องสลับกลุ่ม มีเวลา 30 นาทีต่อกลุ่ม
3. เครื่องมือ: แต่ละ station มีเครื่องช่วยหายใจหรืออุปกรณ์ทางการพยาบาลที่เหมือนกัน 2 ชุด
4. เรียน: ทั้งหมด 100 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม (A, B, C, D) แต่ละกลุ่มแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2) ไม่มีการสลับกลุ่ม

Workshop III
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Advanced course in breastfeeding: common problems in breastfed infants"
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

เวลา เรื่อง วิทยากร
08.30 - 09.30 น. กายวิภาคศาสตร์ใหม่ของเต้านม
กลไกใหม่ของการดูดนม
การบีบน้ำนมด้วยมือ
ศ.ดร. วีณา จีระแพทย์
09.30 - 09.45 น. การใช้เครื่องปั๊มนมไฟฟ้า ศ. เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
09.45 - 10.15 น. ท่าอุ้มดูดนม ทารกเดี่ยวและทารกแฝด อ. ชญาดา สามารถ
อ. มัญชิษฐา สรณวิช
10.15 - 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.15 น. การฝึกปฏิบัติ แบ่ง 4 กลุ่ม (กลุ่มละประมาณ 20 นาที)
1. การบีบน้ำนมด้วยมือ ศ. ดร. วีณา จีระแพทย์
อจ.พิกุล ขำศรีบุศ
2. ท่าอุ้มดูดนมท่านั่ง ทารกเดี่ยว
(modified cradle, football hold)
อ  พญ. ปิติพร ศิริพัฒนพิพงศ์
อ. ปุณณาณี วุฒิเกตุ 
3. ท่าอุ้มดูดนมทารกแฝด ท่านั่ง ศ. เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
4. ท่าอุ้มดูดนมท่านอน ทารกเดี่ยวและแฝด พว. ชญาดา สามารถ
คุณ มัญชิษฐา สรณวิช
12.15 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. ปัญหาที่พบบ่อยในทารก
- Inadequate breast milk intake
- Breast refusal
- Sleepy baby
- Fussy baby
- Tongue-tie
14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.00 น. ปัญหาที่พบบ่อยในทารก (ต่อ)
- Breast milk oversupply
- Foremilk / hind milk imbalance
- Breastfeeding stool
- Infrequent stool from breastfeeding
- Jaundice associated with breastfeeding
16.00 - 16.15 น. คำถามและคำตอบ

* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 
 

Copyright © 2012 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย