ติดต่อเจ้าหน้าที่
084-401-7489, 095-964-9224
Line ID : @dkr5712q

การอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2562

(เลือกได้เพียงหัวข้อเดียว)

วันที่ 27 สิงหาคม 2562
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Workshop I
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Neonatal Resuscitation Program (NRP)"
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
วิทยากร: รศ.พญ. อัญชลี ลิ้มรังสิกุล
MC: พว. มาลัย มั่งชม
ผู้ประสานงาน : พล.ต.ต.พญ. นาเรศ วงศ์ไพฑูรย์ , พ.ต.ต.นพ. ณพล จิตรศรีศักดา

เวลา เรื่อง 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-09.00 น. ทำ Pre - test
09.00-10.10 น. Lecture
Lesson 1 Foundation of NRP
Lesson 2 Preparation for resuscitation
Lesson 3 Initial steps
Lesson 4 Positive pressure ventilation
10.10-10.30 น. Break
10.30-11.20 น. Practice skills- teamwork, initial steps, positive pressure ventilation
11.20-11.50 น. Lecture
Lesson 5 Alternative airways: ET intubation, Laryngeal mask
Lesson 6 Chest compressions
11.50-12.30 น. Practice skills- airways management, chest compression
12.00-13.10 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.10-14.10 น. Lecture
Lesson7 Medications
Lesson 8 Post-resuscitation care
Lesson 9 Resuscitation& stabilization – preterm infants
14.10-14.50 น. Practice skills Scenario
14.50-15.10 น. Lecture
Lesson 10 Special considerations
15.10-15.50 น. Practice skills- Scenario & debriefing
15.50-16.30 น. Post test & answer (coffee break served)

Workshop II
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Optimal Use of Conventional Ventilator"
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

เวลา เรื่อง วิทยากร
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.00 น. บรรยาย Optimal use of conventional ventilator
ผศ.นพ.สันติ ปุณณะหิตานนท์
10.00-10.30 น. บรรยาย Nursing care during conventional ventilation
พว.น้ำทิพย์ ทองสว่าง
10.30-11.00 น. รับประทานอาหารว่าง
11.00-12.00 น. เข้า Station (Ventilator demonstration, Graphic monitoring and
Nursing care)
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. เข้า Station (Ventilator demonstration, Graphic monitoring and
Nursing care)
14.00-15.00 น. Case discussion วิทยากร ผศ.พญ.วิไลพร เตชะสาธิต
วิทยากร ผศ.พญ.ฉัตร์ฉาย เปรมพันธ์พงษ์
15.00-15.30 น. Post - test and wrap up ผศ.นพ.สันติ ปุณณะหิตานนท์

บรรยายและ case discussion : ห้อง Jupiter (ชั้น 3)

Station Ventilator
demonstration 1
Ventilator
demonstration 2
Graphic monitoring
Nursing care
ห้อง (ชั้น 3) VENUS JUPITER GIMINI VIRGO
11.00-11.30 น. A1, A2 B1, B2 C1, C2 D1, D2
11.30-12.00 น. B1, B2 A1, A2 D1, D2 C1, C2
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 น. C1, C2 D1, D2 A1, A2 B1, B2
13.30-14.00 น. D1, D2 C1, C2 B1, B2 A1, A2


Workshop III
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Establishing breastfeeding in preterm infants"
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

เวลา เรื่อง วิทยากร
08.30 - 09.30 น. กายวิภาคศาสตร์ของเต้านม
กลไกการดูดนม
การบีบน้ำนมด้วยมือและการเก็บน้ำนม
ศ. ดร. วีณา จีระแพทย์
09.30 - 10.15 น. การช่วยให้มารดามีน้ำนมเพียงพอ
การปั๊มนมด้วยเครื่อง
ศ.เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
พว. ชญาดา สามารถ
10.15 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. วิธีให้นมทารกก่อนก้าหนด
ศ.เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
พว. พิกุล ข้าศรีบุศ
12.15 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. ภาวะรับนมไม่ได้ (feeding intolerance)
สาเหตุ การป้องกัน และการจัดการ:
regurgitation, aerophagia
gut hormone deficiency
ศ.เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
14.30 - 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
15.00 - 15.30 น. การป้อนนมทารกด้วยช้อนและด้วยถ้วย
ท่าอุ้มดูดนม ทารกเดี่ยวและทารกแฝด
พว. ชญาดา สามารถ
ศ.เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
15.00 - 15.30 น. การฝึกปฏิบัติ
วิทยากร: คุณพจนา ศิริวรรณ, คุณมัญชิษฐา สรณวิช, พว.ชูใจ อธิเบญญากุล , พว. จินตนา ชนประชา, พว. ชญาดา สามารถ, พว.พิกุล ข้าศรีบุศ, ศ. ดร. วีณา จีระแพทย์, ศ.เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
ฐานที่ 1 : การบีบน้ำนมด้วยมือ
ศ. ดร. วีณา, พว.ชูใจ
ฐานที่ 2 : ท่าอุ้มดูดนมท่าแม่นั่ง
พว. พิกุล, ศ.เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์
ฐานที่ 3 : ท่าอุ้มดูดนม ท่าแม่นอน ทารกเดี่ยว ทารกแฝด
คุณมัญชิษฐา, พว. ชญาดา
ฐานที่ 4 : ท่าอุ้มดูดนมท่าแม่นั่ง ทารกแฝด
พว. จินตนา, คุณพจนา

* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 
 

Copyright © 2012 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย