ติดต่อเจ้าหน้าที่
090-947-0490 ,082-628-5478
Line ID : @dkr5712q

การประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2566

(เลือกได้เพียงหัวข้อเดียว)

วันที่ 22 สิงหาคม 2566
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Workshop I
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Neonatal Resuscitation Program (NRP)"
MC: พว. มาลัย มั่งชม
ผู้ประสานงาน: พล.ต.ต.พญ. นาเรศ วงศ์ไพฑูรย์, พ.ต.ต.นพ.ณพล จิตรศรีศักดา

เวลา เรื่อง 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน และทำ Pretest
08.30-09.30 น. Lecture
Lesson 1 Foundation of NRP
Lesson 2 Preparation for resuscitation
Lesson 3 Initial steps
Lesson 4 Positive pressure ventilation
โดย ผศ. นพ.พฤหัส พงษ์มี
09.30-09.45 น. Break
09.45-11.30 น. Practice skills
teamwork, initial steps, positive pressure ventilation
โดย วิทยากรประจำกลุ่ม
11.30-12.00 น. Lecture
Lesson 5 Alternative airways: ET intubation, Laryngeal mask
Lesson 6 Chest compressions
Lesson 7 Medications
โดย ผศ. นพ.พฤหัส พงษ์มี
12.00-13.00 น. LUNCH (60 min)
13.00-14.00 น. Practice skills
Airways management, chest compression, medications
โดย วิทยากรประจำกลุ่ม
14.00-14.30 น. Lecture
Lesson 8 Post-resuscitation care
Lesson 9 Resuscitation& stabilization: preterm infants
Lesson 10 Special considerations
โดย ผศ. นพ.พฤหัส พงษ์มี
14.30-15.45 น. Practice skills
Scenario & debriefing
โดย วิทยากรประจำกลุ่ม
15.45-16.00 น. Post test & answer (coffee break served)
โดย วิทยากรประจำกลุ่ม

รายชื่อวิทยากรประจำกลุ่ม

แพทย์
พล.ต.ต.พญ.นาเรศ วงศ์ไพฑูรย์ พ.ต.ต. นพ.ณพล จิตรศรีศักดา น.ต.พญ.วาสิตา จิรสกุลเดช
น.ต.พญ.ธนรรจิต วงศรีนิล น.ต.พญ. นภัส ศรีภิรมย์ พญ.นันท์ธิดา ภัทราประยูร
นพ.เปรมศักดิ์ เหล่าอยู่คง พญ.ลลิตวดี ทังสุภูติ ศ.คลินิก พญ.อุไรวรรณ โชติเกียรติ์
ผศ.พญ.ปิติพร ศิริพัฒนพิพงษ์ พญ.ดร.บุรณี อย่างธารา ผศ.พญ.ฉัตร์ฉาย เปรมพันธ์พงษ์
พญ.บูรณี เศวตสุทธิพันธ์ ผศ.พญ. จันทนา พันธ์บูรณะ รศ.พญ. ศริยา ประจักษ์ธรรม
พญ.กรรณิการ์ บูรณวนิช พญ.ภัทราพร เปรมประพันธ์
พยาบาล
พว.รัชฏา อนันต์วรปัญญา พว.วรรณี จันทร์มาศ พว.ทัศนีย์ วงศ์เกียรติขจร
พว.สุปราณี รักษาพล พว.อุบลวรรณ ชาญวัฒนวิริยะกุล พว.พัชนีนาถ สุขนิรันดร์
พว.ลดาวัลย์ คำบุญเรือง พว. สุภาวดี เจ้ยชุม พว.มาลัย มั่งชม

Workshop II
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Neonatal High-Frequency Ventilation "

เวลา เรื่อง วิทยากร
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.00 น. บรรยาย Neonatal high frequency ventilation ผศ.นพ.สันติ ปุณณะหิตานนท์
10.00-10.30 น. บรรยาย Nursing care for mechanically ventilated neonates พว.น้ำทิพย์ ทองสว่าง
10.30-11.00 น. Coffee break
11.00-11.40 น. Demonstration วิทยากรกลุ่ม
11.40-12.20 น. Demonstration II วิทยากรกลุ่ม
12.20-13.20 น. อาหารกลางวัน
13.20-14.00 น. Demonstration III วิทยากรกลุ่ม
14.00-15.00 น. Case discussion ผศ. พญ.สุภาภรณ์ ดิสนีเวทย์
อ. พญ.อนงค์นาถ ศิริทรัพย์
15.00-15.30 น. Post-test and wrap up ผศ. นพ.สันติ ปุณณะหิตานนท์
พว. น้ำทิพย์ ทองสว่าง

รายชื่อวิทยากรประจำกลุ่ม
แพทย์
1. พ.ท. ผศ.ธานินทร์ พิรุณเนตร
2. รศ. พญ.วรางทิพย์ คูวุฒยากร
3. รศ. พญ.โสภาพรรณ เงินฉ่ำ
4. ผศ. พญ.ศศิวิมล สุ่นสวัสดิ์
พยาบาล
1. พว. ชื่นจิตต์ ก๋อยสุวรรณ
2. พว. วีรวรรณ ศรีพรหมคุณ

Workshop III
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Establishing breastfeeding in preterm infants "
Workshop นี้เหมาะสำหรับ พยาบาลและกุมารแพทย์ที่ดูแลทารกเกิดก่อนกำหนด การอบรมประกอบด้วย
1)การนำเสนอตัวอย่างทารกที่มีปัญหาการรับนม ด้วยประวัติ การดำเนินโรค ผลตรวจห้องปฏิบัติการ ภาพรังสีท้อง และคลิปวิดีโอ 2) การให้ออกความเห็นการวินิจฉัยและการจัดการ แล้วจึงเฉลยคำตอบ และ 3) การฝึกปฏิบัติ ภายหลังการอบรม ในทารก ผู้อบรมจะทราบศิลปะการให้นมตั้งแต่เวลาเริ่ม วิธีป้อนนม และการเพิ่มนมอย่างปลอดภัย การป้องกันการติดเชื้อในเลือด และ NEC ที่สัมพันธ์กับการให้อาหาร และทารกสับสนวิธีป้อนนม การช่วยให้ทารกเติบโตเร็วและกลับบ้านเร็ว เพื่อลดความแออัดในหอผู้ป่วย ด้านมารดา ช่วยมารดาให้มีน้ำนมเพียงพอ รู้วิธีเก็บน้ำนมเพื่อนำมาส่งให้หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดอย่างถูกต้อง สามารถป้อนนมทารกด้วยช้อนหรือถ้วย จนสามารถให้ดูดนมจากเต้า มารดาที่มีทารกแฝด สามารถให้ทารกแฝดดูดนมจากเต้าพร้อมกันก่อนกลับบ้านทั้งท่านั่งและนอน

เวลา เรื่อง วิทยากร
08.30 - 09.45 น. กายวิภาคศาสตร์ของเต้านม, กลไกการดูดนม, การบีบน้ำนมด้วยมือ, การปั๊มนมด้วยเครื่อง, การเก็บน้ำนม ศ. ดร. วีณา จีระแพทย์
09.45 - 10.15 น. การช่วยให้มารดามีน้ำนมเพียงพอ ศ. เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
10.15- 10.45 น. อาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. วิธีให้นมทารกเกิดก่อนกำหนด ศ. เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
พว.พิกุล ขำศรีบุศ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 - 14.30 น. ภาวะรับนมไม่ได้ (feeding intolerance) สาเหตุ การป้องกัน และการจัดการ: regurgitation, aerophagia gut hormone deficiency ศ. เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
พว. ปาริชาติ ดำรงรักษ์
14.30 - 15.00 น. อาหารว่าง
15.00 - 15.30 น. ท่าอุ้มดูดนม ทารกเดี่ยวและทารกแฝด การป้อนนมทารกด้วยช้อนและด้วยถ้วย ศ. เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
พว. พัชรินทร์ บุญลือ
15.45 - 17.00 น. การฝึกปฏิบัติ
ฐานที่ 1 การบีบน้ำนมด้วยมือ พว. พัชรินทร์ บุญลือลักษณ์
พว. จินตนา ชนประชา
ศ.เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
ฐานที่ 2 ท่าอุ้มดูดนมท่าแม่นั่ง ทารกเดี่ยว ทารกแฝด พว.พิกุล ขำศรีบุศ
พว. ปาริชาติ ดำรงรักษ์
ฐานที่ 3 ท่าอุ้มดูดนม ท่าแม่นอน ทารกเดี่ยว ทารกแฝด คุณมัญชิษฐา สรณวิช
คุณพจนา ศิริวรรณ
ฐานที่ 4 การปั๊มนม ศ. ดร. วีณา จีระแพทย์

หมายเหตุ: ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ทั้ง 3 เรื่อง จะได้รับคะแนนหน่วยกิตไม่เท่ากัน ตามหลักเกณฑ์ของสภาพยาบาลกำหนด

 
 

Copyright © 2012 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย