ติดต่อเจ้าหน้าที่
090-947-0490 ,082-628-5478
Line ID : @dkr5712q

การอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2564

(เลือกได้เพียงหัวข้อเดียว)

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Workshop I
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Neonatal Resuscitation Program (NRP)"
วิทยากร: ผศ.พญ. อัญชลี ลิ้มรังสิกุล
MC: พว. มาลัย มั่งชม
ผู้ประสานงาน: พล.ต.ต.พญ. นาเรศ วงศ์ไพฑูรย์, พ.ต.ต.นพ.ณพล จิตรศรีศักดา

เวลา เรื่อง 
08.00-08.45 น. ลงทะเบียน และทำ Pretest
08.45-10.10 น. Lecture
Lesson 1 Foundation of NRP
Lesson 2 Preparation for resuscitation
Lesson 3 Initial steps
Lesson 4 Positive pressure ventilation
โดย ผศ.พญ. อัญชลี ลิ้มรังสิกุล
10.10-10.30 น. Break
10.30-11.20 น. Practice skills- teamwork, initial steps, positive pressure ventilation
โดย วิทยากรประจำกลุ่ม
11.20-11.50 น. Lecture
Lesson 5 Alternative airways: ET intubation, Laryngeal mask
Lesson 6 Chest compressions
โดย ผศ.พญ. อัญชลี ลิ้มรังสิกุล
11.50-12.30 น. Practice skills- airways management, chest compression
โดย วิทยากรประจำกลุ่ม
12.30-13.10 น. LUNCH (40 min)
13.10-14.10 น. Lecture
Lesson 7 Medications
Lesson 8 Post-resuscitation care
Lesson 9 Resuscitation& stabilization – preterm infants
Lesson 10 Special considerations
โดย ผศ.พญ. อัญชลี ลิ้มรังสิกุล
14.10-16.00 น. Practice skills : Scenario & debriefing
โดย วิทยากรประจำกลุ่ม
16.00-16.30 น. Post test & answer (coffee break served)
โดย ผศ.พญ. อัญชลี ลิ้มรังสิกุล และวิทยากรประจำกลุ่ม

หมายเหตุ : แบ่งกลุ่มละ 8 ท่าน

Workshop II
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Neonatal Non-invasive Respiratory Support"

เวลา เรื่อง วิทยากร
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.00 น. บรรยาย Continuous Positive Airway Pressure (CPAP), Bi-level CPAP ผศ.นพ.สันติ ปุณณะหิตานนท์
10.00-10.30 น. พัก อาหารว่าง
10.30-11.30 น. บรรยาย Non-invasive positive pressure ventilation (NIPPV), Heated Humidified High-flow Nasal Cannula (HHHFNC) ผศ.นพ.สันติ ปุณณะหิตานนท์
11.30-12.00 น. บรรยาย Nursing care for non-invasive respiratory supported neonates พว.น้ำทิพย์ ทองสว่าง
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. เข้า Station ผศ.พญ.สุดาทิพย์ โฆสิตะมงคล
ผศ.พญ.กุลวดี มณีนิล
อ.นพ.เปรมศักดิ์ เหล่าอยู่คง
อ.นพ.พงศธร เผ่าพงษ์สวรรค์
พว.ชื่นจิตต์ ก๋อยสุวรรณ
พว.วีรวรรณ ศรีพรหมคุณ
15.00-15.45 น. Case discussion ผศ.พญ.วิไลพร เตชะสาธิต
ผศ.พญ.กรรณิการ์ วงศ์ภาวิทย์
15.45-16.00 น. Post - test and wrap up ผศ.นพ.สันติ ปุณณะหิตานนท์

Workshop III
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Expert on management of babies' breastfeeding problems"
Workshop นี้เหมาะสำหรับพยาบาลและแพทย์ ผู้ดูแลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีความรู้และทักษะ เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำและช่วยมารดาที่ลูกมีปัญหาในการได้รับนมแม่ ตลอดจนการประเมินปัญหาและแก้ปัญหาที่พบบ่อยในลูกที่เลี้ยงด้วยนมแม่

เวลา เรื่อง วิทยากร
08.30 - 09.30 น. - กายวิภาคศาสตร์ของเต้านม
- กลไกการดูดนมแม่
- การบีบน้ำนมด้วยมือ
ศ. ดร. วีณา จีระแพทย์
09.30 - 10.15 น. ท่าอุ้มดูดนม ทารกเดี่ยวและทารกแฝด ศ. เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
อจ. พิกุล ขำศรีบุศ
นางมัญชิษฐา สรณวิช
10.15- 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.15 น. การฝึกปฏิบัติ แบ่ง 4 ฐาน (ฐานละประมาณ 25 นาที)
ฐานที่ 1 การบีบน้ำนมด้วยมือ ศ. ดร. วีณา จีระแพทย์
พว. พิกุล ขำศรีบุศ
ฐานที่ 2 ท่าอุ้มดูดนมทารกเดี่ยวท่าแม่นั่งง พว. ปาริชาติ ดำรงค์รักษ์
ร.อ. พญ. ธนรรจิต วงศ์ศรีนิล
ฐานที่ 3 ท่าอุ้มดูดนมท่าแม่นอน ทารกเดี่ยวและแฝด นางมัญชิษฐา สรณวิช
นางสาวพจนา ศิริวรรณ
ฐานที่ 4 ท่าอุ้มดูดนมทารกแฝด ท่าแม่นั่ง ผศ. พญ. ปิติพร ศิริพัฒนพิพงศ์
ศ. เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
12.15 - 13.00 น. อาหารเที่ยง
13.00 - 14.30 น. ปัญหาที่พบบ่อยในทารก
- Inadequate breast milk intake
- Breast refusal
- Tongue-tie
- Sleepy baby
- Fussy baby
ศ. เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
พว. พิกุล ขำศรีบุศ
14.30- 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.00 น. ปัญหาที่พบบ่อยในทารก (ต่อ)
- Jaundice associated with breastfeeding
- Breast milk oversupply
- Foremilk / hind milk imbalance
- Breastfeeding stool
- Infrequent stool from breastfeeding
- Food allergies and cow’s milk protein intolerance
16.00 - 16.30 น. คำถามและคำตอบ

หมายเหตุ: ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ทั้ง 3 เรื่อง จะได้รับคะแนนหน่วยกิตไม่เท่ากัน ตามหลักเกณฑ์ของสภาพยาบาลกำหนด

 
 

Copyright © 2012 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย