ติดต่อเจ้าหน้าที่
090-947-0490 ,082-628-5478
Line ID : @dkr5712q

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.เอกสารแนบ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0809.7/ว.51 ลงวันที่ 18 มี.ค. 48 เรื่อง การเบิกค่าลงทะเบียน
2.โบรชัวร์งานประชุมวิชาการ
3.ใบยืนยันการชำระเงิน
4.หนังสือขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้
5.หนังสือขอแจ้งเลื่อนการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2564
6.แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืน เนื่องจากเลื่อนการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2564

 

 
 

Copyright © 2012 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย