ติดต่อเจ้าหน้าที่
084-401-7489, 095-964-9224
Line ID : @dkr5712q

การประชุมวิชาการประจำปี 2562
Practical Points and Updates in Neonatal Care

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


วันที่ 28 สิงหาคม 2562
MC: อ.พญ.วิไลพร เตชะสาธิต

07.30-08.00 น. ลงทะเบียน
08.00-09.30 น. Symposium I : Update Guidelines 2018 for Sepsis & Parenteral Nutrition
Chairman : ศ.เกียรติคุณ นพ.อนันต์ เตชะเวช
Speaker :
รศ.พญ.โสภาพรรณ เงินฉ่ำ
ผศ.พญ.อัญชลี ลิ้มรังสิกุล
09.30-10.00 น. อาหารว่าง
10.00-11.30 น. Symposium II : Common Problems in the Nursery
Chairman : ผศ.พญ.ประสิน จันทร์วิทัน
Speaker :
ผศ.(พิเศษ) พญ.มิรา โครานา
ผศ.นพ.พฤหัส พงษ์มี
11.30-12.00 น. พิธีเปิดโดยประธานชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย: รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ
12.00-12.30 น. Luncheon symposium
12.30-13.30 น. อาหารกลางวัน
13.30-14.15 น. “Hot Topics in Neonatology 2018”
Speaker: ผศ.พญ.ฌานิกา โกษารัตน์
14.15-14.45 น. Special Lecture:
14.45-15.15 น. อาหารว่าง
15.15-16.30 น. แพทย์ Interactive Session: Common Problems in Nursery
Speaker:
รศ.พญ.วาริชา เจนจินดามัย
รศ.พญ.วิไลพร เตชะสาธิต
  พยาบาล Early Warning Signs
Speaker:
พว.มาลัย มั่งชม
พว.วิมลวัลย์ วโรฬาร
พว.น้ำทิพย์ ทองสว่าง

วันที่ 29 สิงหาคม 2562
MC: ผศ.พญ.ฉัตร์ฉาย เปรมพันธ์พงษ

08.00-08.30 น. พิธีมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ
08.30-10.00 น. Symposium III : Respiratory Management in BPD: Prevention and Treatment
Chairman : ศ.เกียรติคุณ นพ.ประพุทธ ศิริปุณย์
Speaker :
รศ.พญ.พิมล วงศ์ศิริเดช
ผศ.พญ.จันทนา พันธ์บูรณะ
10.00-10.30 น. อาหารว่าง
10.30-12.00 น. Symposium IV : Fluid & Electrolytes Management in ELBW
Chairman: พล.ต.ต.พญ. นาเรศ วงศ์ไพฑูรย์
Speaker:
ผศ.พ.ท.นพ.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ
อ.พญ.นันท์ธิดา ภัทราประยูร
12.00-12.30 น. Luncheon symposium
12.30-13.30 น. อาหารกลางวัน
13.30-14.15 น. Immunization in Preterm Infants
Speaker: ผศ.พญ.จรรยา จิระประดิษฐา
14.15-14.45 น. Special Lecture:
14.45-15.15 น. อาหารว่าง
15.15-16.30 น. แพทย์ Interactive Session: Hyponatremia & Hypernatremia
Speaker:
รศ.พญ.ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล
พ.ต.ต.นพ.ณพล จิตรศรีศักดา
ผศ.พญ.กุลวดี มณีนิล
  พยาบาล Nurses’ Roles in the Care of Infants with BPD
Speaker:
ศ.ดร.วีณา จีระแพทย์
พว.พิกุล ขำศรีบุศ
พว.ปาริชาติ ดำรงรักษ์

วันที่ 30 สิงหาคม 2562
MC: พว.น้ำทิพย์ ทองสว่าง

08.30-10.00 น. Symposium V : Lesson Learned from Real Situations
Chairman : ศ.เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
Speaker:
ศ. เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
นพ. ธีรวัฒน์ บุดดาวงศ์
10.00-10.30 น. อาหารว่าง
10.30-11.45 น. Symposium VI : Feeding Practice in Preterm Infants
ศ.พญ.พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์
Speaker:
ผศ.พญ.วรางทิพย์ คูวุฒยากร
พ.ท.นพ.ธานินทร์ พิรุณเนตร
11.45-12.30 น. Hearing Screening
Speaker:
ศ.นพ.ประชา นันท์นฤมิต
รศ.กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ
12.30-13.30น. อาหารกลางวัน
13.30-14.00 น. Special Lecture
14.00-15.30 น. Symposium VII : Management of HIE
Chairman: ศ.คลินิก นพ.สุนทร ฮ้อเผ่าพันธ์
Speaker:
ผศ.นพ.สันติ ปุณณะหิตานนท์
รศ.พญ.รัชฎา กิจสมมารถ
15.30-16.00 น. อาหารว่าง

 

 
 

Copyright © 2012 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย