ติดต่อเจ้าหน้าที่
090-947-0490 ,082-628-5478
Line ID : @dkr5712q

การประชุมวิชาการประจำปี 2564
Important Issues in Neonatology

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
MC: อ.พญ.วิไลพร เตชะสาธิต

07.45-08.15 น. ลงทะเบียน
08.15-09.30 น. Symposium I : Stabilization for Preterm Infants from Delivery Room to NICU
Chairman : ศ.นพ.ประพุทธ์ ศิริปุณย์
Speakers :
ผศ.พญ.อัญชลี ลิ้มรังสิกุล
ผศ.พญ.ฌานิกา โกษารัตน์
09.30-10.00 น. Special Lecture
10.00-10.30 น. อาหารว่าง
10.15-11.45 น. Symposium II : Strategies in Conventional Mechanical Ventilation
Chairman : ศ.(คลินิก)พญ.อุไรวรรณ โชติเกียรติ
Speakers :
รศ.พญ.รัชฎา กิจสมมารถ
อ.พญ.อนงค์นาถ ศิริทรัพย์
11.45-12.30 น. พิธีเปิดโดยประธานชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย: รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ
Special Lecture & Luncheon Symposium
12.30-13.30 น. อาหารกลางวัน
13.30-14.15 น. “Hot Topics in Neonatology 2020”
Speaker: ผศ.พญ.จรรยา จิระประดิษฐา
14.15-14.45 น. Special Lecture
14.45-15.15 น. อาหารว่าง
15.15-16.30 น. แพทย์ Interactive Session: Common Problems and Pitfalls in the Nursery
Speakers:
รศ.พญ.วิไลพร เตชะสาธิต
ผศ.นพ.พฤหัส พงษ์มี
อ.นพ.สมมนตร์ จินดากุล
  พยาบาล Nursing Care During Mechanical Ventilation
Chairman:
พว.มาลัย มั่งชม
Speakers:
พว.น้ำทิพย์ ทองสว่าง
ศ. ดร. วีณา จีระแพทย์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
MC: พว.พิกุล ขำศรีบุศ

08.15-09.30 น. Symposium III : Parenteral Nutrition for Sick Neonates
Chairman : ศ.(คลินิก)นพ.สุนทร ฮ้อเผ่าพันธุ์
Speakers :
ผศ.พญ.สุภาภรณ์ ดิสนีเวทย์
พ.ท.นพ.ธานินทร์ พิรุณเนตร
09.30-10.00 น. อาหารว่าง
10.00-10.15 น. มุทิตาจิต
รศ.พญ.พิมล วงศ์ศิริเดช
10.15-10.45 น. Special Lecture
10.45-12.00 น. Symposium IV : Practical Points in Enteral Nutrition
Chairman: ผศ.พญ.วราภรณ์ แสงทวีสิน
Speakers:
ผศ.นพ.สันติ ปุณณะหิตานนท์
ผศ.(พิเศษ) พญ.มิรา โครานา
12.00-12.30 น. Luncheon symposium
12.30-13.30 น. อาหารกลางวัน
13.30-14.15 น. How to Approach Anemic Babies
Speaker: ผศ.พ.อ.นพ.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ
14.15-14.45 น. Special Lecture
14.45-15.15 น. อาหารว่าง
15.15-16.45 น. แพทย์
Interactive Session: Feeding problem
Speakers:
รศ.พญ.ผกาพรรณ ชูเกียรติสกุล
รศ.นพ.อนุชา ธาตรีมนตรีชัย
พ.ต.ต.นพ.ณพล จิตรศรีศักดา
  พยาบาล
Nursing Care for Neonates Receiving Parenteral and Enteraal Nutrition
Chairman: พว.พิกุล ขำศรีบุศ
Speaker:
พว. ปาริชาติ ดำรงค์รักษ์
พว.รัชฎา อนันต์วรปัญญา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
MC: พว.น้ำทิพย์ ทองสว่าง

08.15-09.30 น. Symposium V : Neonatal Temperature Management
Chairman : ศ.เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
Speaker:
ศ. เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
09.30-10.00 น. Special Lecture
10.00-10.30 น. อาหารว่าง
10.30-11.45 น. Symposium VI : Developmental Care and Pain Management in NICU
Chairman: พล.ต.ต.พญ.นาเรศ วงไพฑูรย์
Speakers:
รศ.พญ.พิมล วงศ์ศิริเดช
พว.วิมลวัลย์ วโรฬาร
11.45-12.15น. Luncheon Symposium
12.15-13.15น. อาหารกลางวัน
13.15-14.00 น. Covid-19 Update
Speaker:
ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
14.00-15.15 น. Symposium VII : Abdominal Emergencies
Chairman: ศ.พญ.พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์
Speakers:
รศ.พญ.โสภาพรรณ เงินฉ่ำ
ผศ.พญ.วรางทิพย์ คูวุฒยากร
15.15-15.45 น. อาหารว่าง

หมายเหตุ: เรื่องการขอหน่วยกิตสำหรับพยาบาล
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ทั้ง 3 เรื่อง จะได้รับคะแนนหน่วยกิตไม่เท่ากัน
2.ประชุมวิชาการ จะไม่ได้รับคะแนนหน่วยกิต เนื่องจากมีพยาบาลบรรยายไม่ถึง 60% ตามที่สภาพยาบาลกำหนดไว้

 
 

Copyright © 2012 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย