ติดต่อเจ้าหน้าที่

085-292-9444, 083-890-9888

  • หน้าแรก
  • การประชุมวิชาการ
  • Workshop
  • การเดินทาง
  • ลงทะเบียน
 

การประชุมวิชาการประจำปี 2560
Good Clinical Practice in Neonatology

ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ บอลรูม (ชั้น 4) โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560

MC: อ.พญ.วิไลพร เตชะสาธิต

07.45-08.15 น. ลงทะเบียน
08.15-08.30 น. พิธีเปิดโดยประธานชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย (รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ)
08.30-10.00 น. Symposium I : The Golden Hour for Preterm Infants
Chairman : ศ.เกียรติคุณ นพ.อนันต์ เตชะเวช
Speaker : ผศ.นพ.สันติ ปุณณะหิตานนท์
Speaker : ผศ.พ.ท.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ
10.00-10.30 น. อาหารว่าง
10.30-12.00 น. Symposium II : Enteral Feeding and Growth Monitoring in Sick Neonates
Chairman : ศ.เกียรติคุณ นพ.ประพุทธ ศิริปุณย์
Speaker : ผศ.พญ.มิรา โครานา
Speaker : ผศ.พญ.วิไลพร เตชะสาธิต
12.00-12.30 น. Luncheon symposium
12.30-13.30 น. อาหารกลางวัน
13.30-14.15 น. “Hot Topics in Neonatology 2016”
Speaker: ผศ.พญ.อัญชลี ลิ้มรังสิกุล
14.15-14.45 น. Special Lecture:
14.30-16.00 น. แพทย์ Interactive Discussion: Feeding Challenges in Sick Neonates
Speaker: รศ.พญ.โสภาพรรณ เงินฉ่ำ
Speaker: อ.พญ.ฉัตร์ฉาย เปรมพันธ์พงษ์ Speaker: ผศ.พญ.ฌานิกา โกษารัตน์
  พยาบาล "Important of Nurses in Feeding of Sick Neonates"
Speaker: พว.พิกุล ขำศรีบุศ
Speaker: ศ.ดร.วีณา จีระแพทย์
Speaker: พว.ปาริชาติ ดำรงรักษ์

วันพฤหัสที่ 24 สิงหาคม 2560
MC: อ.พญ.จินตกานต์ เกษมศรี ณ อยุธยา

08.30-10.00 น. Symposium III : Strategies for Early Weaning Invasive Ventilatory Support
Chairman : ศ.คลินิก นพ.สุนทร ฮ้อเผ่าพันธ์
Speaker : รศ.พญ.พิมล วงศ์ศิริเดช
Speaker : พ.ท.ธานินทร์ พิรุณเนตร
10.00-10.30 น. อาหารว่าง
10.30-12.00 น. Symposium IV : Dealing with Multi-drug Resistant Nosocomial Infections
Chairman: ศ.พญ.พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์
Speaker: ผศ.พญ.จรรยา จิระประดิษฐา
Speaker: ผศ.พญ.จันทนา พันธ์บูรณะ
12.00-12.30 น. -
12.30-13.30 น. อาหารกลางวัน
13.30-14.00 น. Good Practice in Parenteral Nutrition
Speaker: ผศ.พญ.วาริชา เจนจินดามัย
14.00-14.30 น. Special Lecture:
14.30-16.00 น. แพทย์ Interactive Discussion: Super Bugs in the NICU
Speaker:อ.พญ.จินตกานต์ เกษมศรี ณ อยุธยา
Speaker: อ.นพ.พฤหัส พงษ์มี
Speaker: ผศ.นพ.อนุชา ธาตรีมนตรีชัย
  พยาบาล “Super Nurses VS Super Bugs”
Speaker: พว.มาลัย มั่งชม
Speaker: พว.วิมลวัลย์ วโรฬาร
Speaker: พว.น้ำทิพย์ ทองสว่าง

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
MC: พว.น้ำทิพย์ ทองสว่าง

08.30-10.00 น. Symposium V : Tracer of Quality Practice: Lessons learned from Real Situations
Speaker: ศ.นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
Speaker: พญ.สุดารัตน์ ศิริชัยพรศักดิ์
10.00-10.30 น. อาหารว่าง
10.30-11.45 น. Symposium VI : Impact of Medical Errors
Chairman: ผศ.พญ.ประสิน จันทร์วิทัน
Speaker: ผศ.พญ.วราภรณ์ แสงทวีสิน
Speaker: พว รัชฎา อนันต์วรปัญญา
11.45-12.15 น. Long Term Follow up of Preterm Infants
Speaker: รศ.นพ.ประชา นันท์นฤมิต
12.15-13.15 น. อาหารกลางวัน
13.15-13.45 น. Special Lecture
13.45-15.00 น. Symposium VII : Newborn Screening and Management
Chairman: ศ.คลินิก พญ.อุไรวรรณ โชติเกียรติ
Speaker: รศ.พญ.รัชฎา กิจสมมารถ
Speaker: ผศ.พญ.วรางทิพย์ คูวุฒยากร

CME = อยู่ระหว่างดำเนินการขอหน่วยกิต
CNEU = อยู่ระหว่างดำเนินการขอหน่วยกิต

 
 

Copyright © 2012 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย