ติดต่อเจ้าหน้าที่
084-401-7489, 095-964-9224
Line ID : @dkr5712q

ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทยขอเชิญสมาชิกชมรมฯ และผู้สนใจเข้าร่วม

การประชุมวิชาการประจำปี 2562
"Practical Points and Updates in Neonatal Care"

ระหว่าง วันที่ 28-30 สิงหาคม 2562
และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562


ประชาสัมพันธ์รับสมัครขอรับทุนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “7th International Conference on Nutrition and Growth”

ชมรมฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากภาคเอกชน เพื่อเข้าร่วมการประชุม วิชาการ เรื่อง “7th International Conference on Nutrition and Growth” ณ ประเทศสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ทางชมรมจึงขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ สมัครเพื่อรับทุนสนับสนุนดังกล่าว

ดาวน์โหลดรายละเอียดการขอรับทุน

การประชุมวิชาการประจำปี 2562
"Practical Points and Updates in Neonatal Care"

วันที่ 28-30 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

*** การลงทะเบียนนี้ เป็นการลงทะเบียนการประชุมวิชาการ โดยสามารถเลือกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพิ่มเติมได้ 1 หัวข้อ
ไม่ สามารถเลือกลงทะเบียน Workshop เพียงอย่างเดียวได้ ***

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะอย่างถูกต้องในการช่วยกู้ชีพทารก
2. การให้นมแก่ทารกแรกเกิด การให้ความช่วยเหลือแก่แม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
3. เพื่อให้แพทย์ พยาบาล ผู้ปฏิบัติงานดูแลรักษาทารกแรกเกิดได้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ที่สำคัญ และพบบ่อยในทารกแรกเกิด รู้ถึงวิธีการดูแลรักษาทารกแรกเกิดในปัญหา ดังกล่าวแล้ว ที่ทันสมัยก้าวหน้าและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในประเทศไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วย 3 workshops ดังนี้
Workshop I : Neonatal Resuscitation Program (NRP) รับ 200 ท่านเท่านั้น
Workshop II : Optimal Use of Conventional Ventilator รับ 120 ท่านเท่านั้น
Workshop III : Establishing breastfeeding in preterm infants รับ 120 ท่านเท่านั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.thainewborn.com
2. ชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา รามาธิบดี
เลขที่บัญชี 026-2-86928-2
ชื่อบัญชี เลขานุการ ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย
3. ส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินมาที่ Email : thainewborn@hotmail.com หรือ Line ID : @dkr5712q
(กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยืนยันการชำระเงิน) 
4. กรุณารอการยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมล
5. สอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์ 084-401-7489 และ 095-964-9224 หรือ Line ID : @dkr5712q
thainewborn line@

ค่าลงทะเบียน (บาท/ท่าน) สมาชิกชมรมทารกแรกเกิดฯ* บุคคลทั่วไป
เข้าร่วมประชุมวิชาการ 2,500 3,000
Workshop** 2,200 2,500

* ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพของชมรมทารกแรกเกิดฯ ราคา 1,000 บาท/ท่าน
(การสมัครสมาชิก สามารถใช้สิทธิ์ลงทะเบียนในราคาสมาชิกได้ในครั้งนี้)
** Workshop รับจำนวนจำกัด

สิทธิของผู้ลงทะเบียนการประชุมวิชาการประจำปี 2562
1. หนังสือประกอบการประชุม 1 เล่ม
2. กระเป๋าสำหรับใส่เอกสารประชุม 1 ใบ
3. อาหารว่าง 6 มื้อ, อาหารกลางวัน 3 มื้อ
4. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามระเบียบของทางราชการ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

สิทธิของผู้ลงทะเบียนการอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2562
1. หนังสือประกอบการอบรม 1 เล่ม
2. กระเป๋าสำหรับใส่เอกสารอบรม 1 ใบ
3. อาหารว่าง 2 มื้อ, อาหารกลางวัน 1 มื้อ

การจองห้องพัก
คณะกรรมการจัดการประชุม ไม่รับจองห้องพัก หรือชำระเงินค่าจองห้องพัก ขอให้ผู้ลงทะเบียนติดต่อโดยตรงกับ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โทร. 02- 575-5599, 02-984-9009 ในอัตราที่ทางคณะกรรมการจัดประชุมฯ ได้ติดต่อประสานไว้ ดังนี้
- ห้องพักเดี่ยว 1,700 บาท/คืน (รวมอาหารเช้า)
- ห้องพักคู่ 1,700 บาท/คืน (รวมอาหารเช้า)


 

Copyright © 2012 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย