ติดต่อเจ้าหน้าที่

085-292-9444, 083-890-9888

  • หน้าแรก
  • การประชุมวิชาการ
  • Workshop
  • การเดินทาง
  • ลงทะเบียน
 

ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทยขอเชิญสมาชิกชมรมฯ และผู้สนใจเข้าร่วม

การประชุมวิชาการประจำปี 2560 “Good Clinical Practice in Neonatology”

ระหว่าง วันที่ 23-25 สิงหาคม 2560

และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการ "Bangkok International Neonatology Symposium 2018"

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้รับคัดเลือกให้มีสิทธิได้รับทุนดังนี้

• แพทย์หญิงนฎาประไพ ไกรศรศิลป์

• นางฉตาธร ปราณมนตรี

• แพทย์หญิงพรศรี ฐาปนพฤกษ์สกุล

• แพทย์หญิงชนกานต์ มุสิกวงศ์

ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการประจำปี 2560
"Good Clinical Practice in Neonatology"

วันที่ 23-25 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

*** การลงทะเบียนนี้ เป็นการลงทะเบียนการประชุมวิชาการ โดยสามารถเลือกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพิ่มเติมได้ 1 หัวข้อ
ไม่ สามารถเลือกลงทะเบียน Workshop เพียงอย่างเดียวได้ ***

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะอย่างถูกต้องในการช่วยกู้ชีพทารก
2. การให้นมแก่ทารกแรกเกิด การให้ความช่วยเหลือแก่แม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
3. เพื่อให้แพทย์ พยาบาล ผู้ปฏิบัติงานดูแลรักษาทารกแรกเกิดได้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ที่สำคัญ และพบบ่อยในทารกแรกเกิด รู้ถึงวิธีการดูแลรักษาทารกแรกเกิดในปัญหา ดังกล่าวแล้ว ที่ทันสมัยก้าวหน้าและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในประเทศไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วย 3 workshops ดังนี้
Workshop I : Neonatal Resuscitation Program (NRP) รับ 200 ท่านเท่านั้น
Workshop II : Neonatal High Frequency Ventilation รับ 120 ท่านเท่านั้น
Workshop III : Advanced course in breastfeeding: common problems in breastfed infants รับ 120 ท่านเท่านั้น

เอกสารเผยแพร่
1. หนังสือ เรื่อง ขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้
- ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2560
- ตารางการประชุมวิชาการประจำปี 2560
- หนังสือจากกระทรวงการคลัง เรื่อง การเบิกค่าลงทะเบียน
2. ใบยืนยันการชำระเงิน
3. ใบจองห้องพักโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.thainewborn.com
2. ชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา รามาธิบดี
เลขที่บัญชี 026-2-86928-2
ชื่อบัญชี เลขานุการ ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย
3. ส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินมาที่ Email : thainewborn@hotmail.com หรือ FAX : 02-013-6579
(กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยืนยันการชำระเงิน) 
4. กรุณารอการยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมล

สิทธิของผู้ลงทะเบียนการประชุมวิชาการประจำปี 2560
1. หนังสือประกอบการประชุม 1 เล่ม
2. กระเป๋าสำหรับใส่เอกสารประชุม 1 ใบ
3. อาหารว่าง 6 มื้อ, อาหารกลางวัน 3 มื้อ
4. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามระเบียบของทางราชการ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

สิทธิของผู้ลงทะเบียนการอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2560
1. หนังสือประกอบการอบรม 1 เล่ม
2. กระเป๋าสำหรับใส่เอกสารอบรม 1 ใบ
3. อาหารว่าง 2 มื้อ, อาหารกลางวัน 1 มื้อ

การจองห้องพัก
คณะกรรมการจัดการประชุม ไม่รับจองห้องพัก หรือชำระเงินค่าจองห้องพัก ขอให้ผู้ลงทะเบียนติดต่อโดยตรงกับ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โทร. 02- 575-5599, 02-984-9009 ในอัตราที่ทางคณะกรรมการจัดประชุมฯ ได้ติดต่อประสานไว้ ดังนี้
- ห้องพักเดี่ยว 1,500 บาท/คืน (รวมอาหารเช้า)
- ห้องพักคู่ 1,600 บาท/คืน (รวมอาหารเช้า)


 

Copyright © 2012 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย